top of page

酒精墨水課程 - 學生作品 

Alcohol ink.png
Alcohol ink 6.png
7.png
Alcohol ink 3.png
Alcohol ink 2.png

準指導師證書課程 - 學生作品 

準指a.png
準4.jpg
打卡墻.jpg
打卡墻3.jpg

準指導師證書課程 - 學生自由創作 

(請點擊照片以瞭解作品意思)

準9.jpg
準12.jpg
準5b.jpg
準11.jpg
準6b.jpg
準8.jpg
準10_edited.jpg
準7_edited.jpg
準13_edited.jpg

正指導師證書課程 - 學生作品 

正.jpg
正1_edited_edited.jpg

快樂體驗班 - 學生作品 

體驗班.png
興4_edited.jpg
興2.jpg
興3_edited.jpg
bottom of page